شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - نماد فجهان در بورس