شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - میلگرد از سایز 8 الی 32

میلگردهای تولیدی بر اساس استاندارد ملی به شماره3132 (تجدید نظر دوم تیرماه1392 – میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگیها و روشهای آزمون)در سه گروه ساده(س240)وآجدار مارپیچ(آج340)وآجدار جناغی(آج400)طبقه بندی می شوند.

قادر به تولید میلگردهای آجدار جناغی با استفاده از روش عملیات حرارتی Quench-Temper جهت بهبود خواص مکانیکی نیز است.

 

انالیز آهن اسفنجی

 DRI Physical & Chemical Analysis

 

Permit limited

 

Parameter

88 to 89

Fe tot (%)

81 to 83

Fe met (%)

 Min 91<Metallization<94Max

Metallization (%)

1.7 Ave

C (%)

4.5 Ave

Total Gangue

3 Max

SiO2 (%)

0.7 Max

Al2O3 (%)

0.008 Max

S (%)

0.05 Max

P (%)

+18 mm : 0%

 -6.3 mm :<6%

Sizing

 

لازم به توضیح است که با توجه به نیاز مشتری پارامترهایی مانند کربن قابل تغییر می باشند.