شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - سهامداران

46.32%
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر+کارکنان(به صورت سهام وثیقه)(46.32%)
28.82%
موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران(28.82%)
5.20%
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان(5.20%)
5.07%
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان(سهامی خاص)(5.07%)
4.94%
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر(4.94%)
3.81%
شرکت ملی صنایع مس ایران+کارکنان(به صورت سهام وثیقه)(3.81%)
5.84%
سایر سهامداران(5.84%)