شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه احیا مستقیم (2) سردار شهید شول

  • ظرفیت تولید: 1,050,000 تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی میدرکس.
  • تاریخ شروع پروژه: 1400/04/01   تاریخ پایان پروژه: بهار 1403
  • مدت انجام پروژه: 35 ماه.
  • میزان اشتغالزایی: 250 نفر.
  • پیمانکار اصلی پروژه: شرکت MMTE به صورت EPC.
  • سرمایه گذاری ارزی پروژه: 93 میلیون یورو. سرمایه ریالی: 25000 میلیارد ریال. 

       بخش های مشترک این واحد با واحد شماره یک از قبیل اتاق کنترل محوطه سازی، آزمایشگاه و سالن تعمیرگاه مرکزی اجرا شده است.