شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه احیا مگامدول سردارشهید نادری

  • ظرفیت تولید: 1,760,000 تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی میدرکس.
  • تاریخ شروع پروژه: 1400/04/01 تاریخ پایان عملیات اجرایی پروژه: تابستان 1403.
  • سرمایه گذاری ارزی: 132,5 میلیون یورو.
  • سرمایه گذاری ریالی: 36,500 میلیارد ریال.
  • میزان اشتغالزایی: 350 نفر.