شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - علی پورمعصومی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نماینده سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر