شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) - کارخانه احیا مستقیم شماره 1 سردار شهید الله دادی

  • ظرفیت تولید: 960,000 آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی میدرکس
  • تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1390/02
  • تاریخ پایان عملیات اجرایی: 1392/12
  • مدت زمان اجرای پروژه: 34 ماه
  • میزان سرمایه گذاری: 62 میلیون یورو 992 میلیارد ریال
  • مدیر طرح: شرکت کانی مس
  • پیمانکار EPC احیا: شرکت MMTE 
  • پیمانکاران اصلی عملیات سیویل و سازه: شرکت کرمانیان_ تعاونی مسکن گل گهر_ شرکت مپصا و پادیز سازه ارد_  مجتمع فناوران بردسیر_  شرکت آرشیا بنای کویر