تجدید مزایده شماره ۱۴۰۱۰۲د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2000 (دو هزار) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید تجدید مزایده شماره ۱۴۰۱۰۲د

مزایده ۱۴۰۱۱۰د

مزایده 140110د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 50،000 (پنجاه هزار) تن نرمه گندله مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق [...]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۱۰د

مزایده ۱۴۰۱۰۹د

مزایده 140109د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 3000 (سه هزار) تن پوسته اکسید آهن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق [...]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۹د

تمدید مزایده ۱۴۰۱۰۳د

تمدید مزایده 140103د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2000 (دو هزار) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت [...]
بیشتر بخوانید تمدید مزایده ۱۴۰۱۰۳د

مزایده ۱۴۰۱۰۸د

مزایده 140108د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2800 تن شمش 5SP طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده [...]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۸د

مزایده ۱۴۰۱۰۷د

مزایده 140107د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 757 تن شمش 3SP درجه 2 طول کوتاه و 4180 تن شمش 3SP درجه 2 مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت […]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۷د

مزایده ۱۴۰۱۰۶د

مزایده 140106د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2129 تن شمش 5SP درجه 2 طول کوتاه و 2600 تن شمش 5SP درجه 2 مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت […]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۶د

مزایده ۱۴۰۱۰۵د

مزایده 140105د شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 8560 تن شمش 5SP درجه 2 مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده […]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۵د

مزایده ۱۴۰۱۰۴د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر10.000( ده هزار) تن نرمه آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه [...]
بیشتر بخوانید مزایده ۱۴۰۱۰۴د

تمدید مزایده شماره ۱۴۰۱۰۲د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2000 (دو هزار) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید تمدید مزایده شماره ۱۴۰۱۰۲د