مزایده 140119د نوبت اول

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 10000 (ده هزار) تن ته تاندیش مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه […]
بیشتر بخوانید مزایده 140119د نوبت اول

مزایده 140113د نوبت سوم

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 50،000 (پنجاه هزار) تن نرمه گندله مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه [...]
بیشتر بخوانید مزایده 140113د نوبت سوم

مزایده 140114د نوبت سوم

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 2000 (دو هزار) تن میلگرد طول کوتاه مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید مزایده 140114د نوبت سوم

مزایده 140116د نوبت دوم

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 5000 (پنج هزار) تن نرمه آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید مزایده 140116د نوبت دوم

مزایده 140117 د نوبت دوم

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 3،000 (سه هزار) تن پوسته اکسید آهن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید مزایده 140117 د نوبت دوم

مهندس علی پورمعصومی مدیر عامل شرکت جهان فولاد سیرجان شد

*مهندس علی پورمعصومی مدیر عامل شرکت جهان فولاد سیرجان شد * ✅ ظهر امروز هیات مدیره شرکت جهان فولاد سیرجان در نشستی ضمن تقدیر از زحمات سیزده ساله مهندس علی عباسلو باتفاق آرا مهندس علی پورمعصومی را بعنوان مدیر عامل جدید شرکت جهان فولاد سیرجان انتخاب کردند مهندس علی پورمعصومی که از مدیران خوشنام [...]
بیشتر بخوانید مهندس علی پورمعصومی مدیر عامل شرکت جهان فولاد سیرجان شد

مزایده 140118د نوبت اول

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 10000 (ده هزار) تن خرسک تاندیش مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه […]
بیشتر بخوانید مزایده 140118د نوبت اول

مزایده 140117 د نوبت اول

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 3،000 (سه هزار) تن پوسته اکسید آهن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید مزایده 140117 د نوبت اول

مزایده 140115د نوبت دوم

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 10000 (ده هزار) تن بریکت مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد [...]
بیشتر بخوانید مزایده 140115د نوبت دوم

تجدید مزایده 140109د

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 3،000 (سه هزار) تن پوسته اکسید آهن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و […]
بیشتر بخوانید تجدید مزایده 140109د