” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” مناقصه شماره: 0249-خ-م

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت های فعال در زمینه عملیات تسطیح پروژه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان”
مناقصه شماره: 0249-خ-م
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد انجام “عملیات تسطیح محوطه احداث کارخانه ذوب و ريخته گري شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان” را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت این خدمات واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های معتبر که از توانائی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول در این زمینه بهره مند می باشند دعوت بعمل می¬آید اسناد مناقصه شامل دستورالعمل ارزیابی کیفی را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت و با ارایه کلیه مستندات خواسته شده تکمیل نمایند.
شرح کلی مناقصه شامل جمع¬آوری خاک نباتی، خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، تراکم و انتقال خاک اضافی به دپو در کنار سایر ملزومات که در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد، می باشد.
• شرایط:
1- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 01/09/1402.
2- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 8.000.000.000 (هشت میلیارد ریال) ریال مطابق اسناد مناقصه.
3- محل انجام کار: کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 40 جاده سیرجان – بردسیر.
4- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
5- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
7- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات
شرکت جهان فولاد سیرجان

اسناد