آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

بسمه تعالی

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان سهامی عام، مورخ 17/01/1401 و مجوز شمارۀ 238-834684/004 مورخ 18/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، منقسم به ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:   ۱. سرمایه فعلی شرکت:                     ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲. مبلغ افزایش سرمایه:                       ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

٣. مبلغ سرمایه پس از افزایش:           ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. ارزش اسمی هر سهم:                       ۱،۰۰۰ریال

۵. تعداد سهام عرضه شده:                 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم

۶. نوع سهم:                                         عادی با نام

٧. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:

 • ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
 • ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
 1. موضوع افزایش سرمایه:

تأمین بخشی از مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای احیای مستقیم شماره ۲ و احداث مگامدول احیای مستقیم

 1. به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ 17/01/1401 تعداد ۳۷ حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد ۲۵سهام جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدمهای متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

 ۱1. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

۱۲. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

 • سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره ۲۲۸۹۰۷۰۴۴۶ این شرکت نزد بانک تجارت شعبه جهان فولاد سیرجان-کد۲۲۸۹۰ واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران – میدان ونک-بزرگراه حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی- نبش

کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – میدان ونک-بزرگراه حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی-نبش کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

 • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید

می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران – میدان ونک – بزرگراه حقانی بعد از چهار راه جهان کودک-خیابان شهیدی-نبش کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – میدان ونک – بزرگراه حقانی-بعد از چهار راه جهان کودک- خیابان شهیدی-نبش

کوچه ژوبین -پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد. ۱۳. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند ۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

 ۱۴. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد

متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

 نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها با طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع

نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید.

 تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به

دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳ تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.ir در دسترس می باشد.

 هیات مدیره شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

جهت دانلود فایل های پیوست روی لینک های زیر کلیک کنید

پیوست اول

pdf

پیوست دوم

pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *