«آگهی مناقصه عمومی دو مرحل های احداث پست جنبي شماره 4 به صورت EPC مجتمع جها ن فولاد سیرجان »

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به احداث پست جنبی شماره 4 واقع در کارخانه فولادسازی این مجتمع در کیلومتر 45 جاده سیرجان- شیراز به صورت EPC خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرک تهای معتبر که از توانائی، سوابق و تجارب قابل قبول در این زمینه بهر همند م یباشند، دعوت بعمل م یآید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ چاپ این آگهی، ضمن اعلام آمادگی، نسبت به ارسال اسناد و مدارک لازم به ارسال آدرس مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شرک تهای متقاضی م یتوانند شرایط، مشخصات فنی و اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir دریافت نمایند.
اسناد و مدارک:
1. ارائه درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه)اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است(.
2. اساسنامه و مدارک ثبتی(شماره اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات در خصوص اعضای هیئ تمدیره، مدی رعامل و صاحبان امضا مجاز و ….).
3. روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و تواف قنام ههای انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه و گواهینام ههای صلاحیت ایمنی پیمانکاری و رتبه بندی.(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد).
4. مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و لیست ماشی نآلات و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
5. گواه ینامه اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6. ارائه گواهی صلاحیت ایمنی و پیمانکاری.
شرایط:
1. محل اجرا: استان کرمان- شهرستان سیرجان- کیلومتر 45 جاده شیراز- شرکت مجتمع جها ن فولاد سیرجان
2. بازدید از سایت الزامی است.(حداکثر 4 روز پس از تاریخ چاپ آگهی).
3. دارا بودن سابقه حداقل سه پروژه مشابه در زمينه اجراي پس تهاي برق الزامی است.
4. داشتن رتبه حداقل 3 ابنيه و تأسيسات الزامی است.
5. ارائه مستندات مذکور هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نم یکند.
6. شرکت مجتمع جها نفولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
7. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09121724540 (آقای فلاح) تماس حاصل نمایید.
8. به درخواس تهایی که بدون ارائه مستندات و یا بعد از تاریخ مقرر واصل گردد، ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
9. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه م یباشد.

اسناد را از اینجا دانلود نمایید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *