آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عمليات روشنايي بخشي از جاده هاي سايت سيرجان به صورت C (فقط اجرا)

شرکت مجتمع جها نفولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به «انجام عمليات روشنايي بخشي از جادههاي سايت سيرجان به صورت C (فقط اجرا) » خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکتهای معتبر بومی شهرستان سیرجان که از توانائی، سوابق و تجارب قابل قبول در این زمینه بهر همند م یباشند دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ چاپ این آگهی، ضمن اعلام آمادگی، نسبت به ارسال اسناد و مدارک لازم به ارسال آدرس مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شرک تهای متقاضی م یتوانند شرایط، مشخصات فنی و اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir دریافت نمایند.
اسناد و مدارک:
1. ارائه درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه(اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
2. اساسنامه و مدارک ثبتی(شماره اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات در خصوص اعضای هیئ تمدیره، مدیرعامل و صاحبان امضا مجاز و گواهی صلاحیت ایمنی و
پیمانکاری و ….).
3. روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و تواف قنام ههای انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه
باشد.)
4. مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و لیست ماشی نآلات و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
5. گواه ینامه اعلام رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6. ارائه گواهی صلاحیت ایمنی و پیمانکاری.
شرایط:
1. محل اجرا: استان کرمان- شهرستان سیرجان- کیلومتر 45 جاده شیراز- شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
2. بازدید از سایت الزامی است.(حداکثر 4 روز پس از تاریخ چاپ آگهی).
3. دارا بودن سابقه حداقل دو پروژه مشابه در زمينه اجراي عمليات روشنايي الزامی است.
4. ارائه مستندات مذکور هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نم یکند.
5. شرکت مجتمع جها نفولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
6. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09121724540 (آقای فلاح) تماس حاصل نمایید.
7. به درخواس تهایی که بدون ارائه مستندات و یا بعد از تاریخ مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه م یباشد.

اسناد مناقصه را از اینجا دانلود کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *