آگهی شناسایی پیمانکاران بومی ابنیه و ساختمان شهرستان سیرجان

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل وندور لیستهای خود در سال 79 ،نسبت به شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت بومی شهرستان سیرجان که دارای رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان و تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه می باشند اقدام نماید. لذا شرکتهای بومی شهرستان سیرجان حداکثر به مدت 5 روز از […]
بیشتر بخوانید آگهی شناسایی پیمانکاران بومی ابنیه و ساختمان شهرستان سیرجان